kâ-pê-ihkihk

Backgroundnistam-askîwi-iskwêwak êkwa iskwêsisak ôta kâ-kanâtahk mitoni wiyawâw nawac ê-mâh-mâyi-itôtâcik. kiyâm âta nistam-askîwiyininiwi-iskwêwak iyikohk piko nêmitanaw kê-itasicik iskwêwak kâhkiyaw ôta kâ-kanâtahk kâ-itasit iskwêw nikotwâsomitanaw mâka wiyawâw ka-nisowanâhcihîhcik êkospîhk 1980 mîna 2012 (miskwasâkâsak simâkanisak (2014) “kâ-wanihîhcik êkwa kâ-nisowanâcihîhcik nistam-askîwi-iskwêwak kihci-ôkimâwin misiwê kitâpahtâniwan.”)

ôma pawâcikinâsîsipîsim ayinânêw kâ-akimiht, 2015 askîwin, ôki ôkimâwin kâ-kanâtahk kî-wîhtamwak ê-wî-mâcihtâk ôma piskîci kîhci ôkimâwin nitotisahikêwin nitawâpêkinikêwin mahti êsa kîkwây ohci iyikohk mîhcêt kâ-namatêcik ôki iskwêwak mîna ê-nipahîhcik.

nayiwâc pawâcikinâsîsipîsim 2015 êkwa mîna mikisiwipîsim 2015, ôki ôkimâwak kî-nâh-nakisikâtowak ôta kâ-kanâtahk asici anihi kâ-nakatamihk, pêyakoskâniwâwa mîna kâ-kî-sâkihâyit, êwakoni mîna nistam-askîwiyiniwa onîkânîwa, piskîci-askiy ôkimâwina, nîkân ka-apicik ôkimâwak mîna kotakak mahti ê-itêyihtamiyit mîna tânisi ôma ka-kî-isinâkwahk ôma nitawâpênikêwin ôma pre-inquiry design kê-ispayik kî-nîkâniskamwak ôki nisto kihci ôkimâwak, ka-ôkimâwit tipahamâsowinihk owiyasowêwinihk ôta kâ-kanâtahk Jody Wilson-Raybold, asici kâ-ôkimâwit iskwêw ohci kîka ka-isi-pamihimiht, Patty Hajdu.

opiniyawêwipîsim 2016 ôma final report iskwêyâc âcimowin kî-masinahikâtêw kâhkiyaw kîkwây êkota ê-astêk ôma kâ-kî-isi-wîhtamâhcik nistam kâ-kakwêcihkêmonâniwik.l

ôma ohpahowipîsim nisto kâ-akimiht, 2016, kihci ôkimâwin kî-wîhêwak niyânan owiyasowêwak ka-nîkâniskamiyit ôma nitawâpênikêwin mîna anihi ka-isi-itôtamihk Terms of Reference (PDF Format) misiwê kâ-nitotisahikâniwik.  

ôki owiyasowêwak kî-mâci-kihci-sipwê-âhkamikisiwak ôma kâ-nitawâpênikêcik nôcihitowipîsim pêyak ê-akimiht, 2016 itatêyimâwak ka-âcimocik takwâkiki 2017 êkwa iskwêyâc âcimowin kîsipayiki 208 askîwin.

ka-piskîcâk ôma kihci ôkimâwinihk ka-nitotisahakihk êwako mîna tâpwê ê-piskîcâk tâskôc kâ-isinâkwahk, êkosi ê-isi-miywâsik ôma kâ-nitawâpênikâniwi, asici kâ-âcimonâniwik mîna kâ-kakêskimowêcik.

ôma nitawâpênikêwin kâ-wanihîhcik êkwa kâ-nisowanâhcihîhcik ôki nistam-askîwi-iskwêwak êkwa iskwêsisak ê-wiyastâniwik êwako ohci nistam pêyak ôma kihci ôkimâwi-wiyasowêwin Inquiries Act. êwako nitawâpênikêwi-owiyasowêwin miyikwak sôhkisiwin ôki owiyasowêwak ka-kakwêcihkêmocik kihci ôkimâwa nitotisahikêwin misiwê pêskic mîna ôki owiyasowêwak ayâwak mîna owiyasiwâcikêwin ka-wiyatisahahkik tânisi ôma ka-isi-mâmawaci-kîsihtâcik otatoskêwiniwâw êkwa okakêskimiwiniwâw.

ohci wiyawâw ôki owiyasowêwak, otêhêhihk ka-miywâyâyit ôhi pêyakoskâna kâ-kî-wanihâyit kâ-kî-sâkihâyit êwako ôma kâ-sîhtoskêhêskâkocik ôki kihci ôkimâwinihk kâ-nitotisahahkik. nikiskêyihtênân ôki pêyakoskânak kâ-wî-pêci-pîkiskwêcik owiyasowêwinihk tâskôc ê-kihtwâmi-wâpahtahkik kîkwây ê-kî-mâyipayicik opimâtisiwiniwâhk. êkosi mâka nika-nâkatêyihtênân ôma kihci ôkimâwinihk kâ-nitotisahahkik na-nisihkâc mîna kisêwâtomowinihk isi ka-itôcikâtêk mîna ka-isi-nêhiyâwinihk.

 


ôkimāwin ka-nawasônikêt

piskic ôkimâwak êkwa kotaka tipahâskâna kî-sîhtoskamwak ôma kihci ôkimâwinihk nitotisahikêwin kâ-wanihîhcik êkwa kâ-nisowanâhcihîhcik iskwêwak êkwa iskwêsisak. mahti miska ôta capasis ta-isi-miskawacik ôki kâ-nawasônihcik mîna aniki ohic piskici ômikâwin Quebec. kihci ôkimâwin nitotisahikêwin mêkwâc kâ-wî-wiyastâcik êwakoni pîkiskwêwina anihi ka-âpahtahki ôta kitaskînâhk. (kîspin môya cêskwa astêwa)

piskic ôkimâwina

Alberta

âkayâsîmowin

British Columbia

âkayâsîmowin

Manitoba

âkayâsîmowin

omistikosîmowin

New Brunswick

âkayâsîmowin

omistikosîmowin

Newfoundland and Labrador

âkayâsîmowin

Nova Scotia

âkayâsîmowin

Ontario

âkayâsîmowin

omistikosîmowin

Prince Edward Island

âkayâsîmowin

Quebec

âkayâsîmowin

omistikosîmowin

Saskatchewan

âkayâsîmowin- kâ-nawasônihcik êkwa kîkwây ka-pimitisahomihk kā-isi-wiyasowâcikâtêk 

piskic tipahaskâna

Yukon

âkayâsîmowin

omistikosîmowin

Northwest Territories

âkayâsîmowin

omistikosîmowin

Nunavut

âkayâsîmowin

omistikosîmowin