ᐱᒋᐊᓕᕐᓕ ᒪᒥᓴᕐᓂᖅ

ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓃᑦ ᓄᐊᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᔭᒐᐅᖅᑲᔭᐅᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᔭᒐᐃᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓇᓪᓕᒋᔭᒥᓄᑦ ᑕᕝᕙᓂ. ᑖᓐᓇ ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓈᕆᒋᐊᓕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᑖᓐᓇᓗ ᐱᔭᕇᖅᑕᐃᓐᓇᕆᒍᓐᓇᖅᑲᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᑕ ᐱᑕᖃᕐᓂᑎᓐᓂᑦ ᑭᒃᑰᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓇᓪᓕᒋᔨᕕᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᑦ, ᖃᑕᙳᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂ, ᓱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐱᒃᑯᒋᔭᖏᓐᓂᑦ, ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᒐᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᒍᐃᓂᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ.

ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᔅᓴᑲᓐᓂᕆᔭᔅᓯᓐᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᐅᔪᓂᑦ ᓄᐊᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓂ. ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ:profile@mmiwg-ffada.ca